Lợi ích khi là nhà tuyển dụng
1 Được quảng bá miễn phí
2 Chủ động tìm các ứng viên
3 Lưu trữ hồ sơ các ứng viên
4 Đề xuất nhu cầu tìm ứng viên
5 Được thông báo ứng viên phù hợp
Nhà tuyển dụng hàng đầu
Bạn đã tạo tài khoản trên VietNhatWork? 
Đăng nhập thông qua tài khoản mạng xã hội